Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ nebo jakýkoli odkaz mimo tuto lištu souhlasíte s využíváním cookies k analýze návštěvnosti webu. Jak zpracováváme osobní údaje si můžete přečíst na stránce Principy ochrany soukromí

Reklamační podmínky (platné do 30. 11. 2016)

1. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE A ZÁKAZNÍKA ZA ŠKODU NA ZÁSILCE

 • 1.1. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za škodu vzniklou na Zásilce, jež vznikla po jejím převzetí  za účelem poskytnutí Služby Poskytovatelem až do jejího vydání Příjemci. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkem nebo Příjemcem Zásilky. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou neodvratitelnou událostí, pokud není sjednáno jinak. Poskytovatel odpovídá pouze za škodu skutečnou, vzniklou na Zásilce, nikoliv za jakoukoliv jinou složku škody, jako je například případný ušlý zisk, sankce za prodlení, smluvní pokuty, penále, nároky třetích osob, či závazky Zákazníka vzniklé vůči třetím osobám, či další následné škody. Odpovědnost za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb se řídí zákonem o poštovních službách a těmito Podmínkami.
 • 1.2. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se zmenšil majetek Zákazníka v důsledku škodné události zaviněné Poskytovatelem na Zásilce.
 • 1.3. Poskytovatel odpovídá za skutečnou škodu vzniklou na Zásilce pouze do výše 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
 • 1.4. Poskytovatel je povinen Zásilku pojistit proti škodě nebo ztrátě, vzniklé v důsledku poskytnutí Služby.
 • 1.5. Poskytovatel neodpovídá vůbec za škody vzniklé na Zásilce v době od převzetí Zásilky od Zákazníka do jejího vydání Příjemci, jestliže byly způsobeny:
  • a) Zákazníkem, Příjemcem Zásilky nebo vlastníkem Zásilky;
  • b) vadou Zásilky, její přirozenou povahou nebo jejím úbytkem;
  • c) vadným nebo nedostačujícím obalem Zásilky, nevhodným způsobem balení, viz VOP bod 5.Parametry zásilky ;
  • d) neúplnou, nesprávnou či zavádějící informací Zákazníka o obsahu Zásilky a její povaze a porušením VOP, zejména bodu 5. Parametry zásilky.
 • 1.6. Poskytovatel se zprostí odpovědnosti za škodu na  Zásilce také v případě, že jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu § 374 obch. zákoníku.
 • 1.7. Zákazník odpovídá za škodu, která Poskytovateli nebo třetím osobám vznikne v důsledku porušení povinností Zákazníka dle zákona, Smlouvy a těchto Podmínek, zejména povinnosti poskytnout Poskytovateli správné a úplné údaje o obsahu Zásilky a jeho povaze, jakož i o jiných skutečnostech, potřebných k uzavření Smlouvy.
 • 1.8. Zákazník je dále odpovědný za škodu způsobenou samotnou Zásilkou nebo jejím obsahem, nebyla-li tato škoda způsobena porušením povinností Poskytovatele

2. ZJIŠTĚNÍ ŠKODY, SEPSÁNÍ ZÁPISU O ŠKODĚ

 • 2.1. Zákazník je oprávněn uplatnit u Poskytovatele nárok na náhradu škody vzniklé poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované Zásilky, není-li odpovědnost Poskytovatele za tuto škodu vyloučena dle čl. 1.5. a 1.6. Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu. Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou a věc nelze dále používat k původnímu účelu.
 • 2.2. Škoda představuje:
  • 2.2.1. V případě poškození Zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení Zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů může být Poskytovatelem odečtena cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená Zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má Zákazník nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen Zásilky před poškozením a po vzniku škody. Hodnota poškozené Zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně z čistého výtěžku z prodeje poškozené Zásilky, pokud Zákazník s prodejem souhlasí.
  • 2.2.2. V případě zničení nebo ztráty Zásilky skutečnou hodnotu Zásilky v době převzetí Zásilky ke Službě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část.
 • 2.3. Při převzetí Zásilky poskytne Poskytovatel nebo jím pověřený zástupce Příjemci možnost prohlédnout zvenčí Zásilku, za účelem zjištění zvenčí patrného poškození Zásilky nebo jejího obalu. Prohlédnutí obsahu Zásilky Příjemcem na místě při jejím převzetí je Poskytovatel nebo jím pověřený zástupce povinen umožnit pouze v případě, že tak Zákazník požaduje (požadavek na umožnění prohlédnutí Zásilky Příjemcem při převzetí je možno zadat v rámci Administračního rozhraní). Prohlédnutí obsahu Zásilky znamená zjištění, zda Zásilka z hlediska množství a popisu Zboží odpovídá kupní smlouvě, kterou Příjemce se Zákazníkem uzavřel, nikoliv zjištění funkčnosti zboží tvořícího předmět Zásilky.
 • 2.4. V případě zjištění poškození Zásilky je jakákoliv manipulace se Zásilkou podmíněna sepsáním Zápisu o škodě mezi Poskytovatelem a Příjemcem, případně mezi Poskytovatelem a Zákazníkem (dále jen „Zápis o škodě“). Zápis o škodě je sepsán na  Poskytovatelem vyhotoveném formuláři. Sepsání Zápisu o škodě není uplatněním nároku na náhradu škody dle čl. 3. Jakákoli manipulace s poškozenou Zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny Poskytovatele.
 • 2.5. U poškozených zásilek je Zákazník, Příjemce i Poskytovatel povinen umožnit ohledání Zásilky také zástupci pojišťovny Poskytovatele.
 • 2.6. Poruší – li Zákazník své povinnosti stanovené článkem 2 těchto Reklamačních podmínek, má se za to, že škoda na Zásilce, za kterou odpovídá Poskytovatel, nevznikla.
 • 2.7. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené chybným zadáním dat v administraci systému Poskytovatele, dobírkovém seznamu, nebo na Zásilkovém adresním štítku či jinou chybou vzniklou porušením VOP na straně Zákazníka nebo konečného Příjemce.

3. UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY NA ZÁSILCE A NA SLUŽBÁCH POSKYTOVATELE

 • 3.1. Osobou, oprávněnou uplatnit u Poskytovatele nárok na náhradu škody, je Zákazník.
 • 3.2. Nárok na náhradu škody na Zásilce nebo reklamaci na služby Poskytovatele musí Zákazník uplatnit písemně u Poskytovatele (sídlo společnosti), a to neprodleně po zjištění takovéto události, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů (dále také „reklamace“). V opačném případě nárok na náhradu škody a řešení reklamace zaniká.
 • 3.3. K uplatnění nároku na náhradu škody je Zákazník povinen přiložit zejména následující dokumenty, jinak nelze k jeho nároku nadále přihlížet a nepovažuje se za včas a řádně uplatněný:
  • 3.3.1. doklad o pořizovací ceně Zásilky (jejího obsahu);
  • 3.3.2. posudek servisu, opravce či jiné osoby, která provedla opravu Zásilky, pokud byla Zásilka po škodní události opravována, nebo vyžadují-li to okolnosti případu;
  • 3.3.3. průvodní doklad Zásilky (faktura, dodací list);
  • 3.3.4. fotodokumentaci u Zásilek s částečnou ztrátou nebo poškozením v případě, že škoda přesahuje částku 5.000,- Kč bez DPH; tuto povinnost Zákazník nemá v případě, že byla fotodokumentace škody pořízena Poskytovatelem při sepsání Zápisu o škodě;
  • 3.3.5. zápis o škodě;
 • 3.4. Poskytovatel je povinen se k uplatněnému nároku na náhradu škody nebo reklamaci služeb vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů od data jejích uplatnění. Stejně tak jsou–li k vyřízení reklamace nezbytné podklady od orgánů činných v trestním řízení, od institucí působících v pojišťovnictví nebo od jiného orgánu či instituce, neběží lhůta pro vyřízení reklamace do té doby, než Poskytovatel takové podklady získá ( v tomto případě bude Zákazník včas o průběhu šetření informován).
 • 3.5. V případě, že podkladem pro stanovení hodnoty poškozeného či pohřešovaného obsahu Zásilky je faktura v zahraniční měně, přepočítá se částka na této faktuře uvedená dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni převzetí Zásilky k poskytnutí Služby.
 • 3.6. Za oprávněný nelze považovat nárok na náhradu škody týkající se částečné ztráty obsahu Zásilky nebo poškození Zásilky či její části, není-li oprávněnou osobou prokázáno poškození obalu Zásilky a dále není-li toto uvedeno i v Zápisu o škodě.
 • 3.7. Vrácení ceny nebo její části
  • 3.7.1. Náhradu škody z řádně uplatněného a Poskytovatelem uznaného nároku je Poskytovatel povinen provést nejpozději do 20-ti pracovních dnů ode dne souhlasného vyjádření Poskytovatele k uplatněnému nároku. Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná pro zjištění výše náhrady škody a pro ověření její oprávněnosti.
  • 3.7.2.Nárok na náhradu škody není Zákazník oprávněn započítat proti nároku Poskytovatele na zaplacení ceny služeb, což obě strany výslovně sjednávají.
  • 3.7.3. Ten, komu má být cena nebo její část vrácena, je oprávněn požadovat, aby byla vyplacena jiné jím určené osobě, nebo aby byla vyplacena převodem na jím určený účet; Poskytovatel však není povinen vyplatit cenu nebo její část v zahraničí.
 • 3.8. V případě uplatnění nároku na náhradu škody za Ztracenou zásilku je Zákazník povinen informovat o ztrátě Zásilky Poskytovatele nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od předpokládaného termínu doručení, uvedeného v Ceníku. Dále je Zákazník povinen podložit svůj nárok čestným prohlášením Příjemce zásilky, kde Příjemce svým podpisem potvrdí, že mu příslušná zásilka nebyla doručena. Čestné prohlášení musí obsahovat zejména údaje o Příjemci zásilky (jméno, příjmení) a číslo zásilky, která nebyla doručena.
 • 3.9. V případě, že pohřešovaná Zásilka, případně její část, je nalezena, považuje se nárok Zákazníka na náhradu škody na Zásilce za uhrazený okamžikem, kdy Zákazník nebo Příjemce získá možnost se Zásilkou nakládat. Byla-li Zásilka nalezena Zákazníkem nebo Příjemcem, je o této skutečnosti Zákazník povinen Poskytovatele písemně informovat. Pokud byla před nalezením Zásilky Zákazníkovi škoda, nebo její část, Poskytovatelem uhrazena v penězích, je Zákazník povinen tuto částku Poskytovateli vrátit, případně po dohodě s Poskytovatelem  obsah Zásilky vydat.
 • 3.10. V případě souhlasu Poskytovatele s nárokem na náhradu škody u poškozené zásilky a úhradě celé hodnoty poškozeného zboží Poskytovatelem, je Zákazník povinen odevzdat poškozené zboží, které bylo předmětem reklamace, Poskytovateli. Zákazník je povinen předat poškozené zboží Poskytovateli nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení souhlasu s nárokem.
 • 3.11. V případě, že v souvislosti s povahou zásilky, jejím poškozením nebo nedoručením zahájí příslušné orgány činné v trestním řízení prověřování skutečností, nasvědčujících spáchání trestného činu, jsou Zákazník i Poskytovatel povinni spolupracovat a bez prodlení předávat orgánům činným v trestním řízení všechny potřebné informace sloužící k rychlému ukončení prověřování. Tato povinnost se týká jak vzájemné spolupráce mezi Zákazníkem i Poskytovatelem, tak i spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Zákazník bere na vědomí, že v případech stanovených právními předpisy je Poskytovatel povinen na výzvu orgánu činného v trestním řízení, správního orgánu či soudu sdělit tomuto orgánu informace týkající se Zákazníka, Příjemce nebo Zásilky.
 • 3.12. Jestliže Poskytovatel požadavek Zákazníka na náhradu škody na Zásilce zcela nebo zčásti neuznává, jakožto reklamaci na poskytované službě, Poskytovatel nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly nebo byly zjištěny skutečnosti rozhodné pro toto stanovisko, předá Zákazníkovi své stanovisko včetně jeho zdůvodnění v písemné podobě. Jestliže poškozený vznese proti takovému stanovisku námitky, Poskytovatel je přezkoumá a Zákazníkovi v době co nejkratší předá své písemné stanovisko k námitkám.
 • 3.13. Veškeré nároky vzniklé ze škody na Zásilkách vůči Poskytovateli se promlčují uplynutím jednoho roku.
 • 3.14. Poruší-li Zákazník své povinnosti stanovené článkem 3 těchto Reklamačních podmínek, zejména při uplatnění nároku na náhradu škody, má se za to, že škoda na Zásilce, za kterou odpovídá Poskytovatel, nevznikla.

Zákaznický servis

hotline (CZ): +420 777 208 204 (Po-Pá: 8:00 - 18:00).

hotline (SK): +420 777 208 204 (Po-Pá: 8:00 - 18:00).
e-mail: info@ulozenka.cz